Privacy Statement HTO Tennis

Om HTO Tennis bezoekers en sporters beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken.Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

De onderwerpen welke in van dit privacy statement zijn

 • Welke gegevens worden door HTO Tennis verwerkt?
 • Doel
 • Verstrekking aan derden
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Contactgegevens
 • Wijzigingen

Welke gegevens worden door HTO Tennis verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

 • Zich inschrijft voor tennisles, toernooien en/of competities. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, lidnummer, speelsterkte, en overige gegevens die door u worden verstrekt;
 • Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres.
 • Contact met ons opneemt via een contactformulier. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons hebt opgenomen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om uw naam, email en telefoonnummer.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het optimaal kunnen bedienen van onze bezoekers en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het inschrijven voor tennisles, toernooien of competities;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het aanbieden van producten en diensten
 • Archief doeleinden; en
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van service-gerichte informatie om onze gebruikers te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal HTO Tennis die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die wij verzamelen zijn nodig in het kader van hierboven genoemde doeleinden. Indien het nodig is gegevens aan derde partijen stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die toernooien en competities organiseren waarvoor u zich heeft ingeschreven of deelneemt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook doorgestuurd worden aan sportbonden voor verwerking in ranglijsten

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan natuurlijk zeer zorgvuldig om met uw gegevens en treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik of wijzigingen daarvan.Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegeven dan kunt u contact opnemen met administratie@htotennis.nl. Indien geen informatie meer wilt ontvangen uit onze nieuwsbrief dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van HTO Tennis. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Privacy Statement – bezoek website

 Algemeen

Om HTO Tennis bezoekers en sporters beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken.Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door HTO Tennis verwerkt?

De gegevens die door HTO Tennis worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Het gaat hier aan de ene kant over de gegevens die u zelf invult bij het aanmelden of gestelde vragen via formulieren en anderzijds de verkeersgegevens.  Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet HTO Tennis met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het goed kunnen verwerken van uw vragen en suggesties;
 • Ons in staat stellen tot goede dienstverlening
 • Gebruiksvriendelijkheid van de bezoekers verbeteren;
 • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie;

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan natuurlijk zeer zorgvuldig om met uw gegevens en treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik of wijzigingen daarvan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegeven dan kunt u contact opnemen met administratie@htotennis.nl. Indien geen informatie meer wilt ontvangen uit onze nieuwsbrief dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.